Gwybodaeth

Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol, staff a myfyrwyr. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei dyletswyddau statudol.

Prif rôl Llywodraethu yw goruchwylio llwyddiant yr ysgol, wrth gytuno ar flaenoriaethau a monitro cynnydd er mwyn cyflawni llwyddiant. Mae derbyn cyfrifoldeb fel llywodraethwr Ysgol Tryfan yn gofyn am ddarparu cefnogaeth adeiladol a her strategol i arweinwyr a rheolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd, fel Corff Llawn ac mewn cyfres o Is-bwyllgorau, ac yn cysylltu â gwahanol adrannau o fewn yr ysgol ac yn mynychu digwyddiadau a pherfformiadau.

Rydym ni fel Llywodraethwyr bob amser yn awyddus i glywed barn aelodau o’n cymuned gan gynnwys rhieni a myfyrwyr.

Yn yr adran hon:

Pwy di pwy

Gwybodaeth

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Pennaeth: Dr Geraint Owen Jones

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd