Archif Newyddion

Arwyddair i Ysgol Tryfan
Rhybudd bach i ddarllenwyr dysgedig Y Goriad i feddwl dros yr haf am werthoedd Ysgol Tryfan. Yn ystod tymor yr hydref byddwn yn chwilio am arwyddair i gyd-fynd â logo’r ysgol. Chwiliwn am ychydig o eiriau bachog a modern i gynrychioli gwerthoedd oesol Ysgol Tryfan - ei dysg, ei diwylliant a’i Chymreigrwydd. Cewch gyfle dros yr haf yn awr i grafu pen ac edrychwn ymlaen at dderbyn cynigion gan ddisgyblion, rhieni a chyfeillion yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clod Mathemategol
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion Bl 8 canlynol sydd wedi derbyn tystysgrif clod am eu gwaith yng Nghystadleuaeth Fathemateg Flynyddol y Gymdeithas Wyddonol:
James Godfrey, Sean Griffiths, Tomos Wood, Madalen Reid, Billie Forrest, Seren Baker, Nel Huws ac Iona Stewart . Da iawn nhw!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Yn rhifyn y mis diwethaf clywsoch am nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol a fu’n llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref yr Eisteddfod eleni. Erbyn hyn wrth gwrs gallwn longyfarch yr holl ddisgyblion o Ysgol Tryfan a fu’n serennu yn ystod yr wythnos yng Nglynllifon er gwaetha’r tywydd garw. Roedd disgyblion Tryfan yn amlwg o’r bore cyntaf yn y gwasanaeth fore Sul a’r Band Jazz yn uchafbwynt i lawer yn ystod y Cyngerdd Agoriadol yn y pafiliwn. Roedd ein disgyblion yn serennu trwy gydol yr wythnos gan annerch a thywys ar lwyfan y pafiliwn ac offerynwyr Ysgol Tryfan oedd y ffanfferwyr trwy gydol yr wythnos. Llongyfarchiadau hefyd i bob un a gyfrannodd i’r Sioe Uwchradd wefreiddiol SBRI!
Isod ceir rhestr o’r disgyblion a lwyddodd i serennu ar lwyfan y Genedlaethol yng Nglynllifon:
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 7-9 - 3ydd Cai Fôn Davies
Unawd Bechgyn 7- 9 – 1af Cai Fôn Davies
Unawd Pres 7-9 - 2il Merin Lleu
Unawd Chwythbrennau 7-9 - 1af Hana Abas
Unawd Piano 7-9 - 1af Gwenno Morgan
Ensemble 7-9 - 2il Fluchelpia
Cerddorfa neu Fand dan 25 oed - 3ydd Band Jas, Ysgol Tryfan.

Llawenhawn hefyd yng nghamp Steffan Gwynn o flwyddyn 12 a ddaeth yn ail agos ac anrhydeddus yng nghystadleuaeth y gadair ar ddydd Iau am ei gerdd ar y testun

Dymuna’r disgyblion ddiolch o galon i bob aelod o staff a fu mor gefnogol yn ystod yr wythnos ac ystod y cyfnod paratoi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siocledi Tryfan
Fel rhan o gynllun Llwyddo’n Lleol ar y cyd rhwng Menter a Busnes a Choleg Menai bu criw o flwyddyn 10 yn ddiwyd iawn yn ystod y mis yn cynhyrchu eu siocledi eu hunain, ei brosesu a’i farchnata ac yna ei werthu. Bu’n brofiad gwerthfawr iawn iddynt a llongyfarchiadau i’r pedwar cwmni a lwyddodd i werthu eu holl gynnyrch a sicrhau elw teg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partneriaeth Coleg Menai
Yn ddiweddar bu Seremoni Wobrwyo yng Ngholeg Menai ar gyfer y dysgwyr ym mlwyddyn 11 sydd wedi cwblhau dwy flynedd o astudiaethau galwedigaethol trwy bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r coleg. Roeddynt yn astudio cyrsiau amrywiol gan gynnwys Peirianneg, Busnes, Gwasanaethau Cyhoeddus, Adeiladwaith a Thrin Gwallt. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prifysgolion
Dychwelodd blwyddyn 12 i’r ysgol ar ôl y Sulgwyn yn dilyn cyfnod o arholiadau Uwch Gyfrannol a chafwyd dwy gynhadledd yrfaoedd i’w cadw’n brysur a’u cael i feddwl am y dyfodol. Bu criw blwyddyn 12 ym Mhrifysgol Bangor ac ym Mhrifysgol Lerpwl yn derbyn gwybodaeth werthfawr gan brifysgolion ac UCAS. Diolch i Miss Nesta Jones am yr holl waith trefnu ac i Mr Iwan Edwards am gefnogi’r daith i Lerpwl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teithiau Cyffrous
Gyda diwedd tymor yr haf ar y gorwel mae teithiau cyffrous ar y gweill yma yn Ysgol Tryfan. Yn ystod mis Gorffennaf bydd disgyblion yn mentro ymhell gydag 84 o ddisgyblion dan arweiniad yr Adran Gerdd yn cael taith fythgofiadwy i Lundain. Bydd taith gyffrous arall yn mentro ymhellach fyth gyda disgyblion blwyddyn 10 yn cael eu harwain gan yr adrannau Hanes a Ffrangeg i Ffrainc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngerdd Mawreddog
Yn y Gadeirlan yn ddiweddar bu Cyngerdd Mawreddog yng nghwmni talentau ifanc Ysgol Tryfan gyda sêr eisteddfod yr Urdd yn cael cyfle i berfformio. Dyma gyfle priodol hefyd i gloi blwyddyn lwyddiannus arall ym mywyd y Bad Jazz. Braf hefyd oedd cael gweld hen ffrindiau unwaith yn rhagor a hoffem ddiolch i Glain Dafydd a Casi Wyn am eu cefnogaeth i’r ysgol unwaith eto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwefan Newydd
Mae’r ysgol ar hyn o bryd ar ganol ail-gynllunio gwefan yr ysgol ar y cyd â chwmni arbenigol Delwedd. Ymddiheurwn felly nad yw’r wefan bresennol wedi ei diweddaru yn ddiweddar ond erbyn mis Medi gobeithiwn allu ail-lansio’r wefan ar ei newydd wedd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyliau!
Dymuna disgyblion Ysgol Tryfan haf hapus i holl ddarllenwyr Y Goriad. Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth Medi 4ydd 2012. Ond dylid cofio wrth gwrs fod yr ysgol ar agor ar gyfer dau ddyddiad pwysig iawn ym mis Awst – canlyniadau Uwch Gyfrannol ac Uwch fore Iau Awst 16 ac yna canlyniadau TGAU fore Iau Awst 23.

Arholiadau
Ffarweliwyd â blwyddyn 11 yn Neuadd yr ysgol gyda’r Pennaeth yn dymuno’r gorau i bob un ohonynt. Yn dilyn yr arholiadau cânt edrych ymlaen gobeithio i haf hir a phoeth. Dymunwn bob llwyddiant wrth gwrs fel ysgol i bob un disgybl o flwyddyn 10 i 13 sy’n wynebu arholiadau allanol yr haf hwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tystysgrifau
Gyda’r gwyliau haf ar y gorwel a myfyrwyr yn dychwelyd o’r prifysgolion hoffem atgoffa’n cyn-ddisgyblion bod tystysgrifau pwysig arholiadau allanol heb eu casglu yn yr ysgol. Mae’r tystysgrifau hyn yn bwysig i bob unigolyn wrth ymgeisio am swyddi yn y dyfodol ac oherwydd hyn nid yw’r byrddau arholi yn cymell eu gyrru trwy’r post. Felly dewch yn ôl i’r ysgol yn ystod tymor yr haf i ddweud helo ac i gasglu’r tystysgrifau hyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staff Newydd
Mae’n gyfnod o newid yn Ysgol Tryfan ac yn ystod y mis diwethaf gwnaed sawl penodiad newydd ar gyfer mis Medi. Byddwn yn croesawu Mrs Heledd Elfyn, sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Dyffryn Conwy, i Adran y Gymraeg. Ym mis Medi hefyd bydd cyn-ddisgybl, Miss Bethan Pegler, yn dychwelyd i’r ysgol fel athrawes Dylunio a Thechnoleg wedi cyfnod yn Ne Cymru yn Ysgol Bro Morgannwg. Yn ogystal hoffem longyfarch Mrs Mari Jewell ar ei dyrchafiad i fod yn Bennaeth Cynorthwyol yma yn Ysgol Tryfan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talent am Iaith
Llongyfarchiadau mawr i Catrin Roberts o flwyddyn 7 am ennill cystadleuaeth Spelling Bee Ffrangeg trwy Ogledd Cymru - bydd yn awr yn cystadlu yn y rownd genedlaethol. Pob lwc iddi yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’r Theatr
Bu criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn Venue Cymru’n ddiweddar i weld cynhyrchiad o’r ddrama ‘An Inspector Calls’ gan J.B.Priestley. Gan fod hon yn ddrama sy’n cael ei hastudio ganddynt ar gyfer eu arholiadau TGAU, gobeithio y bydd gweld cynhyrchiad safonol ohoni wedi bod yn brofiad buddiol a chofiadwy. Trefnwyd y daith gan Miss Eleri Richards a diolch I Mrs. Kim Jones a Miss Stephanie Williams am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Awdures Ifanc
Braf yw cael cyhoeddi bod stori a ysgrifennwyd gan ddisgybl o flwyddyn 9, sef Marged Huws, wedi ei chynnwys mewn cyfrol o’r enw ‘Wild n Free’. Enillodd Marged y wobr gyntaf trwy Brydain Fawr am ysgrifennu’r stori ‘El Canta- she sang’ a chafodd syrpreis arbennig yn ddiweddar pan ddaeth cynrychiolydd o’r cwmni i’r ysgol i gyflwyno copi o’r gyfrol iddi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

España
Cafwyd Diwrnod Sbaenaidd yn ffreutur yr ysgol gyda’r disgyblion a’r staff fel ei gilydd yn mwynhau’r paella a’r patatas bravas. Diolch i staff y gegin am yr hwyl a’r blasau Sbaenaidd – muchas gracias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Urdd
Yn anffodus aeth Y Goriad i’w argraffu cyn wythnos yr Eisteddfod fawr yng Nglynllifon ac felly bydd yn rhaid disgwyl tan y mis nesaf i glywed hanes yr holl ddisgyblion prysur yn ystod yr wythnos - yn gystadleuwyr, yn dywyswyr ac yn ffanfferwyr.

Ond braf iawn yw gallu cyhoeddi fod llwyddiant wedi dod i ran ein disgyblion yn y cystadlaethau llenyddol – llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn am eu diwydrwydd a’u creadigrwydd:
Marged Wiliam - dau drydydd ar y gystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth i flynyddoedd 12 a 13
Leah Huws - ail am ysgrifennu rhyddiaith i flynyddoedd 12 a 13
Lois Glyn Roberts - trydydd am ysgrifennu rhyddiaith dan 19 oed
Marged Huws - ail am ysgrifennu rhyddiaith i flwyddyn 9
Llwyddodd Hana Abas, Awen Edwards a Gwenno Morgan o flwyddyn 8 i ennill cystadleuaeth i lunio DVD i hyrwyddo ardal Eryri. Roedd y gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan yr Urdd a Chyngor Gwynedd a gellir gweld eu ffilm hwyliog bellach ar wefan y ddau gorff ac ar YouTube.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Môn
Ond nid yr Urdd yw’r unig Eisteddfod wrth gwrs a phleser yw nodi fod rhai o’n disgyblion yn llwyddiannus mewn eisteddfodau eraill yn ystod y cyfnod prysur hwn.
Dyma rai o lwyddiannau Eisteddfod Môn Llanfairpwll 2012:
Bl 7 Barddoniaeth – Cai Fôn Davies = 1af
Bl 10 ac 11 Rhyddiaith – Sara Alis Wiliam = 1af (ac roedd hi’n un o dri a enwyd ar gyfer Tlws yr Ifanc hefyd)
Bl 12 a 13 Barddoniaeth – Marged Elen Wiliam = 3ydd
Bl 12 a 13 Rhyddiaith – Marged Elen Wiliam = 2il

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngerdd Mawreddog
Bydd cyngerdd mawreddog yn y Gadeirlan ym Mangor nos Iau yr 28ain o Fehefin am 7.00y.h. Ar y noson bydd rhai o dalentau presennol yr ysgol ynghyd â rhai o’n cyn-ddisgyblion amlycaf yn perfformio - gan gynnwys y Band Jazz. Tocynnau i’w cael yn swyddfa’r ysgol.

Gyda’r Gemau Olympaidd ar y gorwel a’r Fflam Olympaidd wedi pasio trwy ddinas Bangor mae disgyblion Ysgol Tryfan wedi bod yn brysur iawn mewn cyfres o ddigwyddiadau i hybu chwaraeon a bywyd iach ac i hyrwyddo’r gwerthoedd Olympaidd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sports4All
Mudiad yw Sports4All sy’n gweithredu er mwyn hybu chwaraeon a byw’n iach ond sydd hefyd yn codi arian er mwyn cefnogi athletwyr ifanc yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd. Cafwyd bore o hwyl a chwysu yn eu cwmni a seren thai kuando carfan Prydain yn dangos ei sgiliau a’i ystwythder. Codwyd dros £1200 i’w rannu rhwng yr elusen Sports4All a’r adran Addysg Gorfforol i gefnogi adnoddau a gweithgareddau chwaraeon yn Ysgol Tryfan. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fflam Olympaidd Ysgolion Bangor
Syniad ardderchog er mwyn hyrwyddo’r gwerthoedd Olympaidd ac uno ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor oedd cynhyrchu ffagl arbennig ar gyfer ein hysgolion ym Mangor. Hoffem ddiolch i gwmni ISC o Landygai am gynhyrchu’r ffagl broffesiynol gydag enw pob ysgol wedi ei gerfio arni. Trosglwyddwyd y ffagl o Ysgol Friars atom i Dryfan a braf oedd gweld cyngor a band yr ysgol yn croesawu disgyblion Ysgol Friars a’r fflam atom. Treuliodd y fflam un noson yn ysgol Tryfan cyn ein gorymdaith y bore canlynol i Ysgol Cae Top i ganol yr hwyl a’r asbri wrth i ni ei throsglwyddo’n ddiogel i’w dwylo nhw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemau Olympaidd Ysgolion Bangor
Ar y diwrnod yr oedd y fflam Olympaidd ei hun yn cyrraedd Bangor ac yn gorffwys yn y Faenol cynhaliwyd diwrnod gwych o fabolgampau ar gaeau Treborth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor. Rhannwyd y disgyblion i gynrychioli gwledydd y byd a chafwyd diwrnod gwerth chweil yn yr heulwen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balchder Bangor
Fel rhan o ddathliadau Olympaidd Prosiect Balchder Bangor bu’r Band Jazz yn perfformio wrth y cloc ar Stryd Fawr Bangor. Llongyfarchiadau iddynt ar berfformiad cyhoeddus graenus arall.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mwy o Bigion Chwaraeon
Sgïo ym mis Mai
Llongyfarchiadau mawr i Zac Pierce o flwyddyn 9 a ddewiswyd i garfan sgïo dan 16 Prydain. Treuliodd wythnos ym mis Mai yn ymarfer gyda’r garfan yn uchelfannau Hintertux yn Awstria. Cewch fwy o’i hanes yn gwibio ar y llethrau yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Athletau
Llongyfarchiadau i’r holl athletwyr sydd wedi bod yn brysur y tymor hwn ym mabolgampau Arfon ac Eryri. Yn arbennig hoffem longyfarch y canlynol am eu llwyddiant ym mabolgampau Eryri yn ddiweddar:
Danielle Perry – buddugol yn y ddisgen i ferched dan 17
Elin Owen – buddugol yn y Naid Hir a’r ras 200 metr i ferched dan 15
Daniel Pritchard – ail y bicell a thrydydd yn y ddisgen i fechgyn dan 17
Sion Myers – ail yn y ras clwydi i fechgyn dan 17
Aled Thomas – buddugol 100 metr dan 17
Llŷr Edwards - ail yn y Naid Uchel i fechgyn dan 17
Dewi Griffiths – trydydd yn y Pwysau i fechgyn dan 15
Guillaume Peyrasse – trydydd yn y naid hir i fechgyn dan 15
Joe King – ail yn y ras 100 metr i fechgyn dan 15

Pennaeth yn Ymadael
Dymuna disgyblion, cyn-ddisgyblion a staff Ysgol Tryfan ddiolch yn ddiffuant i Mr Gareth Isfryn Hughes am ei holl waith a’i gefnogaeth dros y blynyddoedd. Dymunwn ymddeoliad dedwydd iddo a phob hwyl iddo yn y dyfodol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Fel ysgol rydym yn edrych ymlaen at gael yr Eisteddfod Genedlaethol yn Eryri eleni a hyderwn y bydd disgyblion Ysgol Tryfan yn brysur yn ystod yr wythnos. Bydd y prif ddisgyblion Llio a Siôn yn cyfrannu i’r Gymanfa ar y dydd Sul agoriadol a bydd Llio wedyn yn cyfarch y bardd cadeiriol yn y brif seremoni ar ddydd Iau.
Bydd y Band Jazz yn brysur yn ystod yr wythnos hefyd a braf yw meddwl mai offerynwyr Ysgol Tryfan, dan arweiniad Mr Owain Arwel Davies, fydd y ffanferwyr am yr wythnos

Mae nifer o gystadleuwyr eraill hefyd yn cynrychioli’r ysgol:
Cai Fôn Davies ar yr Unawd Alaw Werin, Unawd Bechgyn a Llefaru Unigol bl.7-9,
Hana Abas ar yr Unawd Chwythbrennau bl.7-9, Merin Lleu Unawd Pres bl.7-9, Gwenno Morgan Unawd Piano bl.7-9, Gwenno Morgan, Hana Abas a Gwenno Kervegant Ensemble bl. 7-9, Sara Alis ar y Fonolog bl.10-13 a Sara Alis a Menna Anwyl ar yr Ymgom ar gyfer bl.10-13.
Mae nifer o grwpiau hefyd: Cyflwyniad Dramatig a Chân Actol bl.7-9, Côr Bechgyn a Chôr SATB bl.10-13 yn ogystal â’r Band Jazz yn y gystadleuaeth Cerddorfa/Band dan 25 oed.

Dymunwn wythnos lwyddiannus a hapus i’r rhain i gyd ac i’r Eisteddfod yn gyffredinol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Cemeg
Aeth 2 dîm o flwyddyn 8 i gystadleuaeth Cemeg wedi ei noddi gan gwmni Salter's yn y Brifysgol ym Mangor fis Mawrth. Roedd y diwrnod yn cynnwys 2 gystadleuaeth lle'r oedd yn rhaid i'r timau ddatrys problemau cemegol ymchwiliadol ac ymarferol. Llwyddodd un o'r timau i ennill yn erbyn 10 o ysgolion lleol eraill gan dderbyn gwobrau personol ac i'r ysgol. Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl gyda'r disgyblion yn cael cyfle i wrando ar ddarlith a chyflwyniad ar nifer o agweddau o Gemeg.
Gweler llun y tîm buddugol - Aelodau'r timau -Hana Abas, Madlen Reid, Tomos Wood,Sean Griffiths,Hari Teague,Morgan Parry,Billie Forrest,Seren Baker.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Cynhelir cystadleuaeth Fathemateg flynyddol gan Y Gymdeithas Wyddonol a bu rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn ystod mis Ebrill. Bydd y disgyblion buddugol yn cael eu gwobrwyo mewn seremoni yn ystod Eisteddfod yr Urdd Eryri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith Addysg Grefyddol i Fanceinion
Bu disgyblion TGAU Blwyddyn 11 am ddiwrnod i Fanceinion gyda’u hathrawes Mrs. Eleri Roberts yn ddiweddar. Yn y bore cawsant ymweld â’r Synagog yn Cheetham Hill. Amgueddfa ydy hon bellach a chafodd y disgyblion eu tywys o gwmpas gan Jeremy Michelson sydd yn barod ei gymwynas bob amser. Cawsant gyflwyniad bywiog a diddorol ganddo a chyfle i brynu rhai arteffactau crefyddol yn y siop cyn gadael. Cafwyd croeso cynnes iawn yma unwaith eto eleni.
Ymlaen wedyn i’r Ganolfan Bwdhaeth yn y ddinas. Profiad hollol wahanol y tro hwn. Cafodd y disgyblion gyfle i fyfyrio yng nghwmni un o’r Bwdhyddion a chael blas ar fywyd y Bwdhydd mewn dinas fawr fel Manceinion. Cyfle eto i brynu cof roddion cyn cychwyn ar y daith adref. Diwrnod i’w gofio yn wir!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemau Olympaidd Ysgolion Bangor
Ar Fai 28 cynhelir diwrnod o weithgareddau chwaraeon ar gaeau Treborth er mwyn i ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor ddathlu chwaraeon a dyfodiad y gemau Olympaidd. Dyma’r pymtheg disgybl o flwyddyn 7 a fydd yn cynrychioli Ysgol Tryfan ar y diwrnod – pob hwyl iddynt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hwyl ar y Dŵr
Cafodd tri disgybl o’r ysgol gyfle ar ôl y Pasg i fwynhau diwrnod o weithgareddau yn y Ganolfan Chwaraeon Dŵr Cenedlaethol ym Mhlas Menai. Diolch i Mrs Sharon Davies o’r ysgol am eu cefnogi ac i Heddlu Gogledd Cymru am gynnal y digwyddiad. Gweler y llun - Rhys Lloyd Roberts Jones, Georgia Ffreuer Hughes a Lee John Roberts Jones.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-droedwyr Rhyngwladol
Mae dwy o genod yr ysgol wedi eu dewis i garfannau pêl-droed Cymru.
Bu Chloe Hughes yn chwarae i Gymru dan 16 dair gwaith yn yr Iwerddon yn ystod y mis diwethaf gan sgorio dair gwaith hefyd – gan gynnwys cic o’r smotyn yn erbyn Lloegr. Bu Ffion Roberts hefyd yng Nghaerdydd yn ymarfer gyda’r garfan genedlaethol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criced a Thenis
Mae Menna Edwards blwyddyn 7 wedi ei dewis i dîm criced dan 13 Eryri a hefyd wedi cynrychioli Gogledd Cymru yn chware tenis. Mae hi wedi cynrychioli'r Gogledd yng Nghasnewydd ac yn Malvern yn y gorffennol a gobeithia lwyddo yn Wrecsam eleni. Merch amryddawn yn wir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Rygbi
Mae tymor y timau chwaraeon yn tynnu tua’i derfyn ond cafwyd dwy rownd gynderfynol yn ddiweddar gan dimau rygbi'r ysgol. Collodd y tîm dan-18 o 20-0 yn erbyn Bodedern. Gêm gyfartal 5-5 a gafodd y tîm dan-15 yn erbyn Ysgol Dyffryn Nantlle ond gan mai’r tîm oddi cartref sy’n ennill mewn sefyllfa o’r fath cafodd ein hogiau ni symud ymlaen yn hyderus i rownd derfynol Eryri yn erbyn Ysgol Eifionydd. Pob lwc iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pennaeth Newydd Ysgol Tryfan – Gwyn Tudur
Brodor o Borthmadog yw Gwyn Tudur yn wreiddiol ac fe’i haddysgwyd yn y dref honno yn Ysgol Eifion Wyn ac yna yn Ysgol Uwchradd Eifionydd. Symudodd yna i’r Brifysgol ym Mangor lle y graddiodd yn y Gymraeg.

Treuliodd ei ddwy flynedd gyntaf fel athro yn Ysgol Gyfun Llanhari cyn symud yn ôl i’r Gogledd i fyw ac i weithio yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon. Bu’n Ysgol Syr Hugh am yn agos i ddeunaw mlynedd fel Pennaeth Adran y Gymraeg, fel Pennaeth Cynorthwyol ac am y blynyddoedd diwethaf fel Dirprwy Bennaeth.

Mae Gwyn Tudur bellach yn byw yn Llandwrog, yn briod â Sioned a chanddynt ddau o blant ifanc - Osian a Glain. Bellach gwaith a theulu sy’n mynd â rhan fwyaf o’i amser ond mae o wrth ei fodd â chwaraeon o bob math - yn arbennig felly pêl-droed a beicio, a sgïo pan gaiff gyfle.

Y mae’n edrych ymlaen yn fawr i’r her o arwain Ysgol Tryfan yn ystod y cyfnod nesaf cyffrous hwn yn ei hanes gyda niferoedd y disgyblion yn cynyddu a’r arolygiad fel targed ar y gorwel ymhen deuddeg mis. Ei obaith yw sicrhau addysg o’r radd flaenaf i holl ddisgyblion Ysgol Tryfan a hynny wrth gwrs mewn awyrgylch deuluol a Chymraeg.

 

 

 

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk